Profile

Join date: Jun 16, 2022

About

เนื้อเพลง รักมาห้าปี - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง

รักมาก่อนใคร ขืนช้าไปต้องช้ำใจอย่างแน่นอน


รักมาก่อนใคร ขืนช้าไปต้องช้ำใจอย่างแน่นอน

พี่จะไปขอเธอให้รอไปก่อน

ออดอ้อนเท่าไร เธอก็ไม่ใจอ่อน

สงสัยว่าหล่อน จะมีรักซ้อนซ่อนไว้


รัก มาห้าปี โถคนดีขอหอมทีก็ไม่ได้

เธอบอกกับฉัน ถึงวันนั้นจะให้

รักเธอมากจัง เหมือนจงอางหวงไข่

หลอกฉันเมื่อไร จะแช่งให้ตายจำไว้เธอ


บอกมาอย่าพูดจาอ้อมค้อม จะเรียกเท่าไรก็ยอม เงินทองฉันพร้อมเสมอ จะให้เถ้าแก่พ่อแม่สู่ขอเธอ ตกลงนะเออ อย่าให้ฉันเก้อเฝ้ารอ เนื้อเพลง รักมาห้าปี รอจนอ่อนใจ ขืนรอไปจะแก่ตายใจเริ่มท้อ หรือว่าเธอนี้ คอยเศรษฐีรูปหล่อ หรือรังเกียจฉันนั้นนมันดำหม้อต้อ สงสารเถิดหนอ จะให้ฉันรอไปถึงไหน


บอกมาอย่าพูดจาอ้อมค้อม จะเรียกเท่าไรก็ยอม

เงินทองฉันพร้อมเสมอ

จะให้เถ้าแก่พ่อแม่สู่ขอเธอ

ตกลงนะเออ อย่าให้ฉันเก้อเฝ้ารอ


รอจนอ่อนใจ ขืนรอไปจะแก่ตายใจเริ่มท้อ

หรือว่าเธอนี้ คอยเศรษฐีรูปหล่อ

หรือรังเกียจฉันนั้นนมันดำหม้อต้อ

สงสารเถิดหนอ จะให้ฉันรอไปถึงไหน


เนื้อเพลง รักมาห้าปี - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง

ที่มาของเนื้อเพลง Thailyricsforyou

LogoEagleGOLD.png

Chiang Rai

International School

เนื้อเพลง รักมาห้าปี

More actions